ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของ Root บน CentOS7 แต่เรารู้รหัสผ่านเดิมหรือเหตุผลอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง Reset รหัสเดิมไป สำหรับ CentOS7 มีวิธีการแบบนี้ครับ

 

1. ให้ทำการ Reboot Server ขึ้นมาใหม่ครับ จากนั้นพอถึง boot menu ให้กด e เพื่อแก้ไข Parameter ตอน Boot Kernel ที่แสดงอยู่

2. ดำเนินการลบ rhgb quiet  เข้าไป

rhgb คือ redhat graphical boot (รูป Screen ตอน Boot)
quiet คือ เป็นส่วนในการซ่อนข้อความก่อน rhgb จะเริ่ม

3. จากนั้นเพิ่มคำสั่ง init=/bin/bash แล้วให้กด Ctrl + X เพื่อ Boot

4. เมื่อ Boot เข้า Single user mode เสร็จแล้วให้ทำการ remount / ใหม่อีกโดยให้สามารถ write ได้จากนั้นก็ทำการ Reset รหัสของ Root ได้เลยครับ

กำหนดรหัสผ่านใหม่ของ Root

ทำการ relabel entire file system

ทำการ Exec /sbin/reboot เพื่อ reBoot ระบบใหม่อีกครั้ง

5. หลังจาก Reboot Server เสร็จแล้วให้ทดสอบ Login ด้วยรหัสใหม่ที่กำหนดข้างต้น

เสร็จเรียบร้อยครับ

Facebook Comments
How To Reset Root Password on CentOS7 with Single User Mode
Tagged on: